Katalog informacij javnega značaja

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Naziv zavoda:
Osnovna šola Odranci, Prešernova ulica 1, 9223 Odranci  
Tel.: (02) 573-70-10, tajnik zavoda, računovodja
Tel.: (02) 573 70 11, svetovalna služba
Tel.: (02) 573 70-13, ravnatelj zavoda  

Odgovorna uradna oseba:
Ravnateljica zavoda, Ksenija Pahor

Davčna številka: 21296626
Matična številka: 5089743000
OŠ Odranci ni davčni zavezanec.

Datum prve objave kataloga:
18.1.2007
Datum zadnje spremembe:
17.9.2019

Podatki o dostopnosti kataloga v elektronski in fizični obliki:
Katalog je dostopen v elektronski obliki na spletni strani šole in v fizični obliki na sedežu Osnovne šole Odranci, Prešernova ulica 1, 9233 Odranci

Pravila zaračunavanja v postopku zahteve za dostop do informacij javnega značaja najdete TUKAJ

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

a) Organigram in podatki o organizaciji zavoda (kratek opis delovnega področja zavoda)

Podatki o organizaciji zavoda (kratek opis delovnega področja zavoda):

 • M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
 • M/80/101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
 • M/80.4 Izobraževanje odraslih
 • M/55.51 Storitve menz
 • P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
 • P/85.100 Predšolska vzgoja
 • G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
 • G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
 • H/49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
 • I/56.290 Druga oskrba z jedmi
 • J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
 • J/58.190 Drugo založništvo
 • L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
 • N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične dejavnosti
 • P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 • P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 • R/90.010 Umetniško uprizarjanje
 • R/91.011 Dejavnost knjižnic
 • R/93.110 Obratovanje športnih objektov.

Seznam vseh organizacijskih enot zavoda (naziv organizacijske enote zavoda,naslov in drugi kontaktni podatki, vodja notranje organizacijske enote)
Vrtec Mavrica, Žitna 1, 9233 Odranci
Tel: 02 573 70 15
Faks: 02 573 70 18

Pomočnica ravnateljice vrtca:
Nataša Tomšič
Tel: 02 573 73 15
Faks: 02 573 70 18

Organigram zavoda:

b) Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij:

Pristojne osebe:
Ksenija Pahor – ravnateljica zavoda,
Tel.: 02 5737-013,
Faks: 02 5737-018,
e-naslov: ksenija.pahor@os-odranci.si

c) Seznam glavnih predpisov iz delovnega področja zavoda s povezavo na vsebino posameznega predpisa ali drugo povezano vsebino (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov):

Notranji predpisi in interni akti zavoda:

 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci,
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in dopolnitve pravilnika (z opisi del in nalog delovnih mest);
 • Razporeditev delovnega časa za posamezno šolsko leto;
 • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev zavoda;
 • Vzgojni načrt zavoda;
 • Pravila šolskega reda;
 • Poslovnik sveta staršev;
 • Pravila sveta zavoda;
 • Ukrepi za zagotovitev varnosti učencev šole;
 • Ukrepi za zagotovitev varnosti otrok vrtca;
 • Ukrepi za zaščito delavcev zavoda;
 • Načrt integritete zavoda;
 • Načrt kontinuiranega dela zavoda v primeru pandemske gripe;
 • Akt o shranjevanju dokumentacije v zavodu;
 • Akt o preventivnem delovanju šole in postopki, ter ukrepi za preprečevanje nasilja;
 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov z zbirkami osebnih podatkov;
 • Pravilnik o rabi, varovanju in uničenju pečatov in ključev zavoda;
 • Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov (sklep o izvedbi rednega letnega popisa, delovni načrt izvedbe popisa, odločbo o imenovanju članov popisne komisije);
 • Interni pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada v zavodu (z obrazcem za oblikovanje izposojevalnine, predlog odškodnine, zapisnik o uničenju učbenikov,predlog za plačilo učbenika);
 • Pravilnik o uporabi telovadnice zavoda;
 • Navodila za čiščenje in vzdrževanje igral/igrišč zavoda (priloga obrazci);
 • Hišni red zavoda;
 • Pravilnik o določitvi podrobnejših kriterijev in postopkov za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi;
 • Pravila šolske prehrane;
 • Pravilnik o šolski knjižnici;
 • Pravila šolskega sklada;
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov;
 • Pravilnik o dodeljevanju, pohval, nagrad zavoda;
 • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti;
 • Pravilnik o varnosti otrok;
 • Požarni red;
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja;
 • Pravilnik o zdravstvenem varstvu delavcev;
 • Pravilnik o računovodstvu;
 • Pravilnik o opredelitvi pridobitne, nepridobitne in tržne dejavnosti zavoda;
 • Pravilnik o osebni varnostni opremi;
 • Register tveganj s prilogami;
 • Poslovnik za izvedbo korespondenčne seje zavoda;
 • Pravilnik – vzpostavitev notranje poti za prijavo;

Državni predpisi (z delovnega področja zavoda):

 • Zakon o zavodih;
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
 • Kolektivna pogodba za javni sektor;
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS;
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
 • Zakon o javnih uslužbencih;
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
 • Zakon o delovnih razmerjih;
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive;
 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede;
 • Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;
 • Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov;
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;
 • Zakon o splošnem upravnem postopku;
 • Zakon o javnem naročanju;
 • Zakon o računovodstvu;

Šola:

 • Zakon o osnovni šoli;
 • Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli;
 • Zakon o šolski prehrani;
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli;
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli;
 • Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole;
 • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom;
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja;
 • Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi;
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov.

Vrtec:

 • Zakon o vrtcih;
 • Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu;
 • Pravilnik o publikaciji vrtca;
 • Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje;
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje;
 • Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca;
 • Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Zakonodaja dostopna na:

d) Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov):

Predlog predpisov:

Zavod ni predlagatelj predpisov.

Predlogi predpisov se nahajajo na:
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/

e) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:

 • Letni delovni načrt zavoda (LDN);
 • Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta zavoda;
 • Program dela zavoda;
 • Kadrovski načrt zavoda;
 • Samoevalvacijsko poročilo o vzgojnem delu zavoda;
 • Finančni načrt zavoda;
 • Inventurni elaborat zavoda.

f) Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov:

Vrste postopkov, uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi ali zagotavlja svojim uporabnikom:

 • Postopki za uresničevanje pravic učencev, zaposlenih;
 • Postopek imenovanja ravnatelja zavoda;
 • Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v SR;
 • Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda;
 • Postopek imenovanja predstavnikov v pritožbeno komisijo zavoda;
 • Postopek izvolitve predstavnikov v Upravni odbor šolskega sklada;
 • Postopek dodelitve sredstev za subvencionirano šolo v naravi;
 • Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc;
 • Vpis učencev v 1. razred;
 • Vpis novincev v vrtec;
 • Postopek prešolanja učencev v drug zavod;
 • Postopki izpisa otrok iz vrtca;
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja;
 • Postopki odločanja o pridobitvi statusa za učence (športnik/kulturnik);
 • Postopki dodelitve sredstev iz Šolskega sklada;
 • Obvestila, informacije staršem/skrbnikom/zaposlenim glede varovanja osebnih podatkov uporabnikov (po GDPR);

Zavod posamezne postopke vodi skladno z Zakonom o upravnem postopku (60.a člen ZOŠ).

g) Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:

Organ ne upravlja z javnimi evidencami.

h) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Seznam zbirk:

Seznam Evidenc oziroma Zbirk podatkov, s katerimi organ upravlja in niso prosto dostopne:

ŠOLA:

 • Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah – podatki se zbirajo na podlagi 95. člena ZOŠ;
 • Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših – podatki se zbirajo na podlagi 95. člena ZOŠ;
 • Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje – podatki se zbirajo na podlagi 95. člena ZOŠ;
 • Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev – podatki se zbirajo na podlagi 95. člena ZOŠ;
 • Zbirka podatkov o šolski dokumentaciji – podatki se zbirajo in vodijo na podlagi 4. člena Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli;
 • Centralna evidenca udeležencev izobraževanja – podatki se zbirajo na podlagi 135.a člena ZOFVI;

ENOTA VRTEC MAVRICA ODRANCI

 • Zbirka podatkov o dokumentaciji v vrtcih – podatki se zbirajo in vodijo na podlagi 4.člena Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih;
 • Evidenco vpisanih in evidenco vključenih otrocih v vrtec – podatki se zbirajo na podlagi 44. člena ZVrt;
 • Evidenco otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč – podatki se zbirajo na podlagi 46. člena ZVrt;
 • Evidenca plačil staršev – podatki se zbirajo na podlagi 45. člena ZVrt;
 • Evidenco upravičencih do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna – podatki se zbirajo na podlagi 46. a člena ZVrt;

Druge informatizirane zbirke podatkov v zavodu:

 • Zbirka podatkov o kadrovski evidenci – podatki se vodijo na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti;
 • Zbirka podatkov o plačah zaposlenih – podatki se vodijo na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti;
 • Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest- podatki se vodijo na podlagi 21.člena ZJU;
 • Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih – podatki e vodijo na podlagi 21.člena ZJU.

Druge evidence:

 • Evidenca upokojencev;
 • Dnevna evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih;
 • Evidenca o kolektivnih sporih;
 • Evidenca opravljenih zdravniških pregledov, VPD;
 • Evidenca o koriščenju letnega dopusta zaposlenih;
 • Evidenca prisotnosti zaposlenih (prihod na delo/odhod iz dela, druge odsotnosti);
 • Evidenca o  prejemnikih regresirane šole v naravi;
 • Evidenca o nadarjenih učencih;
 • Evidenca prijavljenih otrok na NPZ;
 • Evidenca učencev, ki potrebujejo individualno in skupinsko pomoč.
 • Zbirka osebnih podatkov učenca – eAsistent za starše v elektronski obliki;
 • Dokumentacija o delu oddelkov/skupin – eAsistent v elektronski obliki.

i) Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokument:

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

 • Urniki učencev za šolsko leto;
 • Urniki oddelkov za šolsko leto;
 • Šolski koledar za šolsko leto;
 • Cenik malic, kosil ter drugih storitev za šolsko leto;
 • Cenik izdelkov za prodajo na trgu za šolsko leto;
 • Cenik storitev za šolsko leto.

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Posamezne javne informacije so dostopne na spletni strani zavoda: http://www.os-odranci.si/

Neposreden dostop:

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu Osnovna šola Odranci, Prešernova ulica 1, 9233 Odranci v času uradnih ur.

Podana neformalna zahteva: 

 • Ustna zahteva, zahteva podana po telefonu zavoda.

Podana formalna zahteva:

 • Podana zahteva po e-poti na e-naslov zavoda.
 • Podana pisna zahteva po pošti (z navadno ali priporočeno pošiljko).
 • Podana ustna zahteva v prostorih zavoda, podana na zapisnik.

Uradne ure:

Pisarna Tajnika VIZ: Vsak delovni dan od 7.30 do 9.00 ure in 11.30 do 13.00
Pisarna Ravnatelja/ice zavoda:
Pisarna Svetovalnega delavca zavoda: 

Stroški:

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji):

(Skupno 741 obiskov, dnevno 1 obiskov)
Dostopnost