Katalog informacij javnega značaja

Datum prve objave kataloga:
18.1.2007
Datum zadnje spremembe:
17.9.2019

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Pravila zaračunavanja v postopku zahteve za dostop do informacij javnega značaja najdete TUKAJ

Naziv zavoda:
Osnovna šola Odranci, Prešernova ulica 1, 9223 Odranci  
Tel.: (02) 573-70-10, tajnik zavoda, računovodja
Tel.: (02) 573 70 11, svetovalna služba
Tel.: (02) 573 70-13, ravnatelj zavoda  

Odgovorna uradna oseba:
Ravnateljica zavoda, Ksenija Pahor

Davčna številka: 21296626
Matična številka: 5089743000
OŠ Odranci ni davčni zavezanec.

Podatki o dostopnosti kataloga v elektronski in fizični obliki:
Katalog je dostopen v elektronski obliki na spletni strani šole in v fizični obliki na sedežu Osnovne šole Odranci, Prešernova ulica 1, 9233 Odranci

SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

a) Organigram in podatki o organizaciji zavoda (kratek opis delovnega področja zavoda)

Podatki o organizaciji zavoda (kratek opis delovnega področja zavoda):

 • M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
 • M/80/101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
 • M/80.4 Izobraževanje odraslih
 • M/55.51 Storitve menz
 • P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
 • P/85.100 Predšolska vzgoja
 • G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
 • G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
 • H/49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
 • I/56.290 Druga oskrba z jedmi
 • J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
 • J/58.190 Drugo založništvo
 • L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
 • N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične dejavnosti
 • P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 • P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 • R/90.010 Umetniško uprizarjanje
 • R/91.011 Dejavnost knjižnic
 • R/93.110 Obratovanje športnih objektov.

Seznam vseh organizacijskih enot zavoda (naziv organizacijske enote zavoda,naslov in drugi kontaktni podatki, vodja notranje organizacijske enote)
Vrtec Mavrica, Žitna 1, 9233 Odranci
Tel: 02 573 70 15
Faks: 02 573 70 18

Pomočnica ravnateljice vrtca:
Nataša Tomšič
Tel: 02 573 73 15
Faks: 02 573 70 18

Organigram zavoda:

b) Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij:

Pristojne osebe:
Ksenija Pahor – ravnateljica zavoda,
Tel.: 02 5737-013,
Faks: 02 5737-018,
e-naslov: ksenija.pahor@os-odranci.si

c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega,lokalnega oziroma evropskega registra predpisov):

Notranji predpisi in interni akti zavoda:

 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci,
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in dopolnitve pravilnika (z opisi del in nalog delovnih mest);
 • Razporeditev delovnega časa za posamezno šolsko leto;
 • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev zavoda;
 • Vzgojni načrt zavoda;
 • Poslovnik sveta staršev;
 • Pravila sveta zavoda;
 • Ukrepi za zagotovitev varnosti učencev šole;
 • Ukrepi za zagotovitev varnosti otrok vrtca;
 • Ukrepi za zaščito delavcev zavoda;
 • Načrt integritete zavoda;
 • Načrt kontinuiranega dela zavoda v primeru pandemske gripe;
 • Akt o shranjevanju dokumentacije v zavodu;
 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov z zbirkami osebnih podatkov;
 • Pravilnik o rabi, varovanju in uničenju pečatov in ključev zavoda;
 • Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov (sklep o izvedbi rednega letnega popisa, delovni načrt izvedbe popisa, odločbo o imenovanju članov popisne komisije);
 • Interni pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada v zavodu (z obrazcem za oblikovanje izposojevalnine, predlog odškodnine, zapisnik o uničenju učbenikov,predlog za plačilo učbenika);
 • Pravilnik o uporabi službenih vozil (z vzorcem pogodbe o prevzemu vozila v uporabo, obrazec evidenca opravljenih voženj,zapisnik o prevzemu vozila v uporabo, vloga za pridobitev soglasja oddaje vozila v uporabo);
 • Pravilnik o uporabi telovadnice zavoda;
 • Navodila za čiščenje in vzdrževanje igral/igrišč zavoda (priloga obrazci);
 • Hišni red zavoda;
 • Pravilnik o določitvi podrobnejših kriterijev in postopkov za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi;
 • Pravila šolske prehrane;
 • Pravilnik o dodeljevanju, pohval, nagrad zavoda;
 • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti;
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov;
 • Pravilnik o varnosti otrok;
 • Pravilnik o varstvu okolja;
 • Požarni red;
 • Navodila za ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih;
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja;
 • Pravilnik o zdravstvenem varstvu delavcev;
 • Pravilnik o računovodstvu;
 • Pravilnik o opredelitvi pridobitne, nepridobitne in tržne dejavnosti zavoda;
 • Pravilnik o blagajniškem poslovanju zavoda;
 • Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin zavoda;
 • Register tveganj s prilogami;
 • Poslovnik disciplinske komisije;
 • Poslovnik za izvedbo korespondenčne seje zavoda;

Državni predpisi (z delovnega področja zavoda):

 • Zakon o zavodih;
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
 • Kolektivna pogodba za javni sektor;
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS;
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
 • Zakon o javnih uslužbencih;
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
 • Zakon o delovnih razmerjih;
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov;
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive;
 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede;
 • Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;
 • Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov;
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;
 • Zakon o splošnem upravnem postopku;
 • Zakon o javnem naročanju;
 • Zakon o računovodstvu;
 • Zakon o šolski inšpekciji;
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok;

Šola:

 • Zakon o osnovni šoli;
 • Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli;
 • Zakon o šolski prehrani;
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli;
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli;
 • Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli;
 • Pravilnik o izvajanju fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli;
 • Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole;
 • Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli;
 • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom;
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja;
 • Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli;
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi;
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov.
(Skupno 186 obiskov, dnevno 1 obiskov)
 
 
 
Dostopnost